Política de privacidade

Febreiro 2022

1. IDENTIDADE DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O responsable do Tratamento correspóndese co do titular deste sitio web:

2. DATOS TRATADOS, FINALIDADES E PRAZO DE CONSERVACIÓN

2.1. Datos tratados

Os datos obxecto de tratamento serán diferentes dependendo dos distintos apartados ou servizos postos ao dispor do usuario e que este utilice, así como dos tratamentos adicionais permitidos ou autorizados por este.

Que tipo de datos tratamos?

i.Para a adquisición de entradas para visitar o Museo do Pescanova Biomarine Center (https://entradas.pescanovabiomarine.com/), ou alugar espazos para eventos nas instalacións do Pescanova Biomarine Center (Sala de Congresos e Showcooking:  https://entradas.pescanovabiomarine.com/743-espazos):

– Datos identificativos e de contacto: nome, apelidos, enderezo de correo electrónico, teléfono e país de residencia.

ii. Para a subscrición á Newsletter do Museo do Pescanova Biomarine Center para recibir comunicacións sobre novidades do museo (informativas, divulgativas ou promocionais) ou unha mensaxe de contacto que nos facilite no apartado “QUERES COÑECER AS NOSAS NOVIDADES? – SUBSCRÍBETE Á NEWSLETTER DO MUSEO DO PESCANOVA BIOMARINE” deste sitio web;

iii. Para poñernos en contacto contigo para darlles resposta ás túas dúbidas ou facilitarche información solicitada sobre a nosa actividade, o museo ou oferta de servizos a través do formulario de contacto situado na seguinte ligazón: https://www.pescanovabiomarine.com/contacto/:

– Datos identificativos e de contacto: nome, apelidos e enderezo de correo electrónico

Os datos persoais que solicitamos e tratamos, segundo o apartado da web de que se trate, son os identificativos e/ou de contacto do usuario, tales como o nome e apelidos, país de residencia, enderezo de correo electrónico e/ou teléfono. Nos formularios dispostos para tales efectos, indicaranse cales deles teñen o carácter de obrigatorio. Durante a navegación, poderán facilitarse datos como os que envía o navegador, a dirección IP asignada polo seu provedor, información do dispositivo utilizado ou determinados perfís sociais asociados ao usuario. O feito de non facilitar certa información cando se sinale como obrigatoria, pode comportar que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario ou o uso de determinadas funcionalidades ou servizos dispoñibles a través da web.

O usuario garante que os datos persoais que proporcione son certos e exactos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación destes. Calquera perda ou dano causado á web, ao responsable do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios será responsabilidade exclusiva do usuario.

No caso de que os datos persoais achegados pertencesen a un terceiro, vostede garante que informou o devandito terceiro da POLÍTICA DE PRIVACIDADE e obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a NOVA PESCANOVA BIOMARINE CENTER, S.L. coas finalidades que se sinalan máis adiante.

2.2. Finalidades:

2.2.1. Para a venda en liña de entradas ao Museo do Pescanova Biomarine Center e/ou o alugueiro en liñas de espazos para eventos nas instalacións do Pescanova Biomarine Center (Sala de Congresos e Showcooking), os datos obtidos do usuario serán tratados para:

  • Identificar e poder contactar co usuario para os efectos de informarlle sobre accións ou cuestións relacionadas coa compra en liña de entradas ou reserva de espazos para eventos realizada a través da web.
  • Controlar, xestionar, manter e executar a relación precontractual e contractual entre o usuario e o Museo do Pescanova Biomarine Center.
  • Levar a cabo cantas xestións resulten necesarias en relación coa xestión da compra realizada polo usuario.
  • No seu caso, controlar o acceso ao edificio do Museo do Pescanova Biomarine, e/ou ao recinto onde o Pescanova Biomarine Center sitúase, cos datos identificativos facilitados no proceso de compra en liña de entradas e/ou alugueiro en liña de espazos para eventos.
  • Contactar con vostede para coñecer o grao de satisfacción co servizo prestado e así avaliar a calidade do mesmo mediante o envío de mensaxes electrónicas con enquisas ou formularios de satisfacción.

2.2.2.“QUERES COÑECER AS NOSAS NOVIDADES? – SUBSCRÍBETE Á NEWSLETTER DO MUSEO DO PESCANOVA BIOMARINE”:

Os seus datos son utilizados para enviarlle información periódica sobre a actualidade e programación do Museo, así como outras comunicacións electrónicas de natureza divulgativa ou promocional (boletíns, newsletters etc.) relativas ás actividades do Museo.

2.2.3. Formulario do apartado “Contacto” deste sitio web:

Os seus datos son utilizados para xestionar calquera incidencia, solicitude de información, para a cancelación dun pedido ou para calquera necesidade de contacto que teña o interesado/usuario relativo ao funcionamento da web.

2.3. Conservación

Dependendo da natureza e finalidade dos datos persoais solicitados e tratados polo responsable do Tratamento, estes serán conservados mentres sexan necesarios para a prestación dos servizos solicitados e durante os prazos legalmente esixidos para determinar as posibles responsabilidades derivadas do servizo prestado sempre que o usuario non solicite a súa supresión ou cancelación. En ningún caso se adoptarán decisións individuais automatizadas en relación co usuario.

3. LEXITIMACIÓN LEGAL DO TRATAMENTO

As bases de lexitimación legal do tratamento dos datos persoais do usuario varían dependendo da natureza do tratamento destes e as súas finalidades:

  • Venda en liña de entradas do Museo do Pescanova Biomarine Center e reserva de espazos para eventos nas instalacións do Pescanova Biomarine Center (Sala de Congresos e Showcooking): a execución da relación contractual que xorde co usuario coa realización da transacción en liña de compra. O usuario debe facilitar os seus datos persoais para a correcta execución do contrato de venda de entradas e espazos para eventos. De non facelo, non se lle podería prestar o servizo.
  • “QUERES COÑECER AS NOSAS NOVIDADES? – SUBSCRÍBETE Á NEWSLETTER DO MUSEO DO PESCANOVA BIOMARINE”: o consentimento expreso do usuario ao incorporar o seu enderezo de correo electrónico, aceptar esta Política de Privacidade e facer clic na casa de enviar a solicitude. O consentimento será sempre revogable e poderá exercerse en calquera momento.
  • Formulario do apartado “Contacto” deste sitio web Contacto: o consentimento expreso do usuario ao incorporar os seus datos de contacto, aceptar esta Política de Privacidade e facer clic na casa de enviar o formulario de contacto. O consentimento será sempre revogable e poderá exercerse en calquera momento.
  • Contactar con vostede para coñecer o grao de satisfacción co servizo prestado e así avaliar a súa calidade mediante o envío de mensaxes electrónicas con enquisas ou formularios de satisfacción: o interese lexítimo perseguido polo responsable do Tratamento para avaliar a calidade da súa oferta e dos servizos prestados por ser fundamental para estar en disposición de garantir uns adecuados estándares de calidade.

No caso de que Pescanova Biomarine Center quixese tratar os seus datos persoais para uns fins distintos para os que se obtiveron (definidos anteriormente) proporcionaráselle, antes do devandito tratamento, información sobre esta nova finalidade e requiriráselle para que preste un novo consentimento expreso ou acollerase a outra base de lexitimación válida, conforme á normativa sobre protección de datos persoais vixente en cada momento.

O usuario será o único responsable no suposto de facilitar datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

4. COMUNICACIÓN, ACCESO A DATOS E ENCARGOS DE TRATAMENTO

Como regra xeral, os datos non serán obxecto de cesión nin comunicación a terceiros. En determinados supostos e sempre que houbese un título legal habilitante, os datos facilitados poderían ser comunicados a outras empresas do Grupo Nueva Pescanova de nacionalidade española ou sitas no Espazo Económico Europeo (EEE).

A compra en liña de entradas do Museo do Pescanova Biomarine Center (https://entradas.pescanovabiomarine.com/) e de alugueiro de espazos para eventos (Sala de Congresos e Showcooking) das instalacións do Pescanova Biomarine Center (https://entradas.pescanovabiomarine.com/743-espazos) procésase a través da plataforma tecnolóxica CLORIAN, xestionada por  titularidade da mercantil TIQUETEO SPAIN, S.L. (con NIF/CIF B66045345, domicilio social en calle Álaba n.º 140-146, 5º 3ª, 08018, Barcelona –Barcelona, España– e correo electrónico de contacto info@clorian.com), coa que o titular subscribiu o oportuno contrato de prestación de servizos, así como de encarga de tratamento de datos persoais, polo que actúa como ENCARGADA DO TRATAMENTO dos datos persoais introducidos polos usuarios no proceso de compra en liña.

5. RANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS E CESIÓNS

Non se prevén.

6. EXERCICIO DE DEREITOS 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles concirnan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.  En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Nas comunicacións electrónicas que se produzan pola subscrición ao servizo de Newsletter do Museo do Pescanova Biomarine Center estará habilitada unha opción de “darse de baixa” (ou “unsubscribe”) da subscrición dun modo áxil e sinxelo. Tamén pode exercitar os seus dereitos enviando unha mensaxe electrónica ao enderezo de correo electrónico: infomuseo@pescanovabiomarine.com.

En todo caso, para o exercicio de dereitos os usuarios tamén poderán remitir unha comunicación por escrito ao Comité de Protección de Datos e Privacidade do Grupo Nueva Pescanova, designado e rexistrado como delegado de Protección de Datos das sociedades do Grupo Nueva Pescanova en España ante a Axencia Española de Protección de Datos, por algunha das dúas seguintes vías: (i) Por carta á Rúa José Fernández López, s/n. 36320. Chapela. Redondela. Pontevedra (España); ou (ii) Mediante mensaxe electrónica ao enderezo comite.datos.privacidad@nuevapescanova.com.

Se se exercitase o dereito de portabilidade, e de proceder este, facilitaríanse os seus datos ao novo responsable do Tratamento.

Sen prexuízo dos medios indicados para o exercicio de dereitos, se se considerase que vulneramos os seus dereitos individuais sobre os seus datos persoais, sempre lle asistirá o dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).